ήττητη δυναμία
Το πρωτοπρεσβύτερου Μιχαλ Καρδαμάκη

Σταυρς εναι δς
πο Θες διάλεξε γι
ν ρθει στος νθρώ-
πους κα ο νθρωποι
ν πνε στ Θεό· ν ναζητήσει
τν αυτό του (τν εκόνα του)
στος νθρώπους κα ο νθρωποι
ν ξαναβρον τν αυτό τους (τ
ρχέτυπό τους) στ Θεό. Πρόκειται
πραγματικ γι μι κρυμμένη περι-
πέτεια, μι δ δύνης, δ πίπο-
νη κα τραγική, λλ ληθιν κα
αθεντική, ταν Θες εναι Θες
ληθινς κα Σωτήρας μοναδικς
στ Σταυρό του κα ο νθρωποι
φτάνουν νσυνείδητα μ τν δύ-
νη, αροντας τ σταυρό τους, στ
Θεό. Θες βέβαια στ Σταυρ
ατοαποκαλύπτεται κα ατοπα-
ραδίνεται ς Θες δύνατος κα
νυπεράσπιστος, πτωχς κα παί-
της. Ατ κριβς εναι «μωρία»
κα τ «σκάνδαλο», τ μέγα πα-
ράδοξο κα μέγας πειρασμς γι
τν νθρώπινη εσέβεια κα τν
νθρώπινο λόγο. λλ ατ εναι
κα «σοφία» κα τ «θαμα»
το Θεο, μαρτυρία κα λπί-
δα το τί μπορε ν κατορθώσει
«δύναμη τς θεότητας» κείνη πο
νοίγει να διέξοδο στ διέξοδο
κα κάνει δυνατ τν λπίδα στν
πόγνωση. Πρόκειται γι μυστήριο
κατάληπτο κα φοβερό, πο δν
προσδιορίζεται λλ προσδιορίζει,
πο δν καταργε λλ πελευθε-
ρώνει, πο δν ναιρε λλ σώ-
ζει λη τν στορία νοίγοντάς την
στς διάφθορες, σχατολογικς
προοπτικές της.
Σταυρς το Χριστο εναι τ
μυστήριο τς «ήττητης δυναμίας
το Θεο» τς «πειροδύναμης
γαθότητος τς θεαρχικς σθένει-
ας». Θες εναι πειροδύναμος
κα ήττητος στ πάθος κα τν
δυναμία τς γάπης, πο τελειώ-
νεται στ Σταυρ κα κφράζεται μ
τ Σταυρό. Χριστς μ τ Σταυρ
ρχεται ν φανερώσει κα ν βε-
βαιώσει τι νθρώπινη φύση
γεννήθηκε μέσα στν πόθο τς
τριαδικς γάπης κα σώζεται μέσα
στ πάθος τς τριαδικς γάπης.
Σταυρς εναι τ μέγα μυστήριο
τς θείας φιλανθρωπίας, τ νέχυ-
ρο τς θείας εσπλαχνίας κα σω-
τηρίας, πι γήινη κα ψηλαφητ
εκόνα το οράνιου σταυρο τς
γάπης. γάπη εναι κατάλυ-
ση το θανάτου κα θρίαμβος τς
ζως. Σταυρς εναι γαπητικ
πάντηση το Θεο στν τρέλα
το νθρώπου ν διαλέγει τ θά-
νατο, πελευθερωτικ ξουσία
το Χριστο πάνω στν παράσιτη
ξουσία το Πονηρο, ξουσία
θανάτου.
[…] Στ ξς νθρωπος κρίνε-
ται π τ στάση του πέναντι στ
σταυρ το Χριστο, τ φιλία τν
χθρα του: «ν μέσ δύο ληστν
ζυγς δικαιοσύνης ερέθη Σταυ-
ρός σου· το μν καταγομένου ες
δην τ βάρει τς βλασφημίας·
το δ κουφιζομένου πταισμάτων,

Δεν υπάρχουν σχόλια: