Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


 

            Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι γιά ὅλους μας εὐκαιρία ἐπιστροφῆς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Καί δέν εἶναι μόνο οἱ ἀναμνήσεις τῆς παιδικῆς μας ἡλικίας, τά ἔθιμα, τό καλό τοῦ χρόνου, πού μᾶς ὁδηγοῦν στήν συμμετοχή στίς ἀκολουθίες, στό νά κοινωνοῦμε, ​​νά προσαρμόζουμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας στό χρόνο τῆς Ἐκκλησίας. Κάθε Μεγάλη Ἑβδομάδα κάνουμε στάση στούς ρυθμούς τῆς ζωῆς μας, ἀκοῦμε τόν ἑαυτό μας, προβληματιζόμαστε γιά τήν πίστη μας, βλέπουμε τήν πορεία τόσο τήν δική μας ὅσο καί τοῦ κόσμου.
            Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι εὐκαιρία νά ξαναθυμηθοῦμε τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία γιά τή ζωή μας. Οἱ πολλοί ἔχουμε τή γνώμη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιά νά βοηθᾶ αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη, γιά νά τηρεῖ ἔθιμα καί παραδόσεις καί νά εἶναι ὁ χῶρος ὅπου συναντιόμαστε κοινωνικά στίς ἐκδηλώσεις χαρᾶς καί λύπης (γάμοι, βαπτίσεις, κηδεῖες, μνημόσυνα). Ἀξίζει ὅμως νά σκεφθοῦμε καί ὁρισμένες ἄλλες πλευρές.
            1. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας δέν προέρχεται ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἀπό τήν κεφαλή της, πού εἶναι ὁ Χριστός. Στόν Χριστό πιστεύουμε. Τόν Χριστό κοινωνοῦμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία. Στόν Χριστό προσευχόμαστε. Ὁ Χριστός κάνει θαύματα στή ζωή μας. Ὁ Χριστός ἐπιτρέπει καί φανερώνονται οἱ Ἅγιοι στή ζωή τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός μᾶς προσφέρει τήν σωτηρία μας. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλπίδα μας. Ὁ Χριστός εἶναι τό Εὐαγγέλιό μας.
2. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένεια κλήρου καί λαοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ τρόπος ζωῆς πού προτείνει, τό Εὐαγγέλιο δηλαδή, ἀφορᾶ σέ ὅλους. Δέν δικαιολογούμαστε νά ἀπορρίπτουμε τή ζωή τῆς πίστης, ἐπειδή κάποιοι, κυρίως κληρικοί, ἴσως δέν εἶναι αὐτό πού θά θέλαμε. Ἡ σχέση μας, ἄλλωστε, μέ τό Θεό εἶναι προσωπική, πού σημαίνει ὅτι ὁ καθένας κρίνεται γιά τήν δική του ζωή καί ὄχι ἄν ὁ ἄλλος δέν ἦταν σωστός στά ἔργα του. 


3. Ἡ Ἐκκλησία τρέφει τόν ἄνθρωπο πνευματικά καί μετά, ἐάν μπορεῖ, ἀσχολεῖται μέ τίς ὑλικές του ἀνάγκες. Πρώτη ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά κηρύττει τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό γίνεται μέ κάθε μέσο. Μέ τήν Θεία Λειτουργία καί τίς ἀκολουθίες. Μέ τίς εἰκόνες καί τή μουσική. Μέ τά βιβλία καί τό ραδιόφωνο. Μέ τήν κατήχηση στούς νέους καί στούς μεγαλύτερους. Μέ εὐγένεια, ἀλλά καί μέ σκληρότητα, ἐάν χρειάζεται. Μέ τήν ἁπλότητα τῆς εὐσέβειας, ἀλλά καί τήν δύναμη τῆς μόρφωσης. Ἐφόσον ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ αὐτή τήν ἀποστολή της, καλεῖται μετά νά βοηθήσει καί στίς ὑλικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Γι 'αὐτό βλέπουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀργανώνει συσσίτια, δίδει χρηματικά βοηθήματα, λειτουργεῖ Ἱδρύματα γιά τούς ἡλικιωμένους, συμπαρίσταται στούς φυλακισμένους, στά ὀρφανά, στούς πολύτεκνους, σέ κάθε ἐμπερίστατο ἀδελφό μας. Γι 'αὐτό καί ἀξιοποιεῖ κάθε ὑλικό στοιχεῖο πού ὁ Θεός καί οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐμπιστεύονται, γιά νά ὀργανώσει πρωτίστως τό ἱεραποστολικό της ἔργο καί κατόπιν τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό.
4. Ἡ Ἐκκλησία ὁδηγεῖ τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο στά ἔσχατα. Αὐτό σημαίνει ὅτι διατηρεῖ τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ ὄχι ἁπλῶς φολκλορικά, ὄντας δέσμιά τους, ἀλλά τίς ἀξιοποιεῖ γόνιμα, γιά νά περάσει στούς ἀνθρώπους τό μήνυμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης, τό μήνυμα τῆς κοινῆς Ἀνάστασης καί τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος μέλλοντος.
5. Ἡ Ἐκκλησία διασώζει τήν ἱερότητα τοῦ κόσμου καί τόν ἀντιπροσφέρει στό Θεό, εὐχαριστώντας Τον γιά ὅλα τά ἀγαθά πού μᾶς δίδει. Αὐτό σημαίνει ὅτι μᾶς διδάσκει νά σεβόμαστε πρωτίστως τόν ἑαυτό μας, τό σῶμα μας, τήν ψυχή μας, ἀλλά καί τόν συνάνθρωπό μας καί τίς σχέσεις μαζί του, ὅπως ἐπίσης καί τό φυσικό περιβάλλον. Νά ἀντιμετωπίζουμε ὅλα καί ὅλους μέ ἀγάπη. Καί νά μήν ξεχνοῦμε ὅτι κάθε φορά πού ἡ Ἐκκλησία μας τελεῖ τήν Θεία Λειτουργία, προσφέρει στό Θεό τόν ἄνθρωπο, τόν κόσμο, τούς ἁγίους, τούς ἁμαρτωλούς, τούς ζωντανούς καί τούς κεκοιμημένους, ὡς μικρό ἀντίδωρο γιά τήν ἀγάπη Του, πού ἔστειλε τό Χριστό στόν κόσμο γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τίς ἁμαρτίες μας καί νά κηρύξει τό μήνυμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία χωροῦμε ὅλοι, ἀνεξαρτήτως γλώσσας, καταγωγῆς, φύλου, κοινωνικῆς τάξης. Ἀρκεῖ νά πιστεύουμε καί νά ἀγαποῦμε τό Θεό καί νά ζοῦμε τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία αὐτά τά μηνύματα ἀγωνίζεται νά δώσει στό λαό μας. Σ 'αὐτή τήν Ἐκκλησία σᾶς περιμένουμε, ὄχι μόνο τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀλλά καί «πάσας τάς ἡμέρας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: